Ombruk

Aktivitetssenter i gamle fabrikklokale

Bilde viser skummgummiputer i klattrenett.
Foto: Aase Hogfeldt Eskevik, Riksantikvaren

Om prosjektet

Produksjonsanlegget til Devoldfabrikken var stort, og eigarane har tenkt utradisjonelt når dei fann ny bruk til arealet. Dei ønskja å tilby funksjonar som kunne kome både lokalmiljøet og besøkjande til gode. Det resulterte i Kraftverket aktivitetspark, som har eit variert tilbod for store og små.

ADRESSE
Geilneset 16, Langevåg

PROSJEKTET
Flakk Holding, Garde Arkitekter

KONTAKT
Devoldfabrikken

Bilde av klatrenett med klattrevegg i bakkant.
Fotografi av klatrestativet med forskjellige annordninger,

Aktivitetsparken brukast både av besøkjande og som eit lokalt fritidstilbod. Foto: Aase Hogfeldt-Eskevik, Riksantikvaren

Det er et variert aktivitets- og servicetilbod på Devoldfabrikken. Då eigarane fekk tilbod om å kjøpe aktivitetsparken, som skulle leggjast ned, slo dei til for å utvide tilbodet ytterlegare. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Historikk

Devoldfabrikken i Langevåg blei reist i 1869, og produserte vevde og strikka ullvarer. Her hadde ein tilgang til vasskraft for drifta. I 1988 blei produksjonen flytta ut av landet, og fabrikken blei ståande tom. I dag er området eit industrielt kulturminne. Eigar kjøpte fabrikkområdet i 2006, og har sidan utvikla det for handel- og næringsverksemd.

Aktivitetsparken var tidlegare etablert i andre lokale, men blei kjøpt og flytta til Devoldfabrikken.

Aktivitetsparken er frittståande i rommet, det betyr at den enkelt kan flyttast eller endrast utan at ein må gjere inngrep i bygningsmassen. Foto: Frida McIntosh

Forskjellige elementer i gul plast som er montert i klatrestativet.

Utfordringar og løsysingar

Utviklinga av det store fabrikkområdet har gått føre seg i fleire år. I samband med at aktivitetsparken blei flytta til Devoldfabrikken, blei eit større areal sett i stand og aktivisert. Apparata i aktivitetsparken er frittståande modular plassert på eit mjukt belegg. Difor har det ikkje vore nødvendig med større inngrep for å tilpasse romma til ny bruk.

Bilde av klattrestativ, gulver er dekket med madrasser.
Klatrestativ Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Læringspunkt

Bruk og ombruk er gode føresetnadar for vern av ein bygning. Store industrianlegg er sjeldan tilpassa dagens tekniske krav, og kan difor være kostbare og utfordrande å gjenbruke. Eksempelet syner kreativ bruk av krevjande industribygg. Aktivitetsparken krev få tilpassingar. Den nye bruken skapar liv i tomme areal, noko som gjev verdi til nærmiljøet.

Lignende eksempler