Ombruk

Fra betongskjelett til kulturdestinasjon

Foto: Maria Berking

Om prosjektet

Trevarefabrikken i Henningsvær hadde ligget ute for salg over lang tid. Mye måtte gjøres for at bygningen skulle kunne få ny bruk, og man regnet med at det kom til å innebære store kostnader for de nye eierne. Gjennom trinnvis utvikling, innovasjon og offentlig støtte har fabrikkbygningen blitt ivaretatt og utviklet med historiefortelling som bærebjelke.

ADRESSE
Dreyers gate 72, Henningsvær, Lofoten

VERNESTATUS
Del av det fredete kulturmiljøet Henningsvær

PROSJEKTET
Silje Ruud, Espen Strandmyr Eide, Nikolai Alfsen i Arkitektgruppen lille frøen AS, Jonathan Tuckey Design

KONTAKT
info@trevarefabrikken.no

Trevarefabrikken før arbeidene ble satt i gang. I tredje etasje har det tidligere vært trandamperi. Foto: Maria Berking

Historisk bilde av trevarefabrikken. I første etasje er det store vinduer som åpner opp til møbelutstillingsrommet innenfor. Foto: Ukjent

Historikk

Fabrikkbygningen i Henningsvær ble oppført i 1948 av Alf Reidar Johansen. Den treetasjes bygningen i plasstøpt betong har huset både trandamperi, snekkerverksted, hermetikkfabrikk og rekepilleri. Fabrikken har vært en hjørnesteinsbedrift, og mange i lokalmiljøet har jobbet på fabrikken opp gjennom årene.

Snekkerverkstedet stengte i 2010, og bygningen ble stående tom inntil to brødrepar fra Bergen kjøpte bygningen i 2014. Prosjektet har mottatt støtte fra Nordland fylkeskommune, Kulturminnefondet, Innovasjon Norge og Kulturrådet. Nå huser bygningen kulturhus, restaurant og hotell.

På Trevarefabrikken spiller de historiske elementene førstefiolin. Soverommene har fått navn etter den opprinnelige funksjonen til rommet.

Foto: Elin Fröderberg

Foto: Maria Berking

Utfordringer og løsning

Bygningen hadde vært i kontinuerlig bruk fra 1948 til 2010 uten at det har vært behov for store endringer. Da de nye eierne tok over i 2014, var ikke planen for ny bruk helt fastsatt, men det var bygningen i seg selv som sjarmerte dem til å ta over. Etter hvert så de et potensial for å utvikle den gamle fabrikken til kulturhus og overnattingssted. Dette ble gjort på bygningens egne premisser, for det var spesielt viktig for dem å videreføre bygningens historie og særtrekk.

Utviklingen av Trevarefabrikken har gått gradvis. På den måten har eierne hatt tid til å prøve ut ulike konsepter og funnet ut hva som er en god bruk av bygningen. Samtidig har det gitt rom for en gradvis istandsetting av bygningen. Ved å spille videre på det som allerede fantes satte de rammer for hvordan det nye konseptet skulle utformes.

De gamle overflatene har mye historie i seg, små notater om hva som har vært solgt, mål på møbler og små skisser på veggene. Der det har vært mulig har tidligere overflater blitt bevart, og de gamle betonggulvene er slipt og polert. Gamle bygningsdeler og materialer er gjenbrukt. Teglsteinen fra byggets første fyringskjele, som ble byttet ut med en fyringskjele i stål på 1960-tallet, har blitt brukt i de nye hotellrommene . I tillegg har det vært viktig å ikke endre den opprinnelige rominndelingen for mye, og den nye bruken er tilpasset opprinnelig planløsning.

Der hvor det har vært behov for nye materialer eller tillegg, har den tidligere fabrikkfunksjonen satt premissene. Utgangspunktet har vært at nye materialer gjerne kan skille seg ut fra de opprinnelige overflatene, men at filosofien bak materialvalgene er den samme: praktisk verdi og holdbarhet. For eksempel er det brukt gipsplater på enkelte vegger, fordi det er rimelig og enkelt å montere. På områder som er utsatt for bruksslitasje, er det montert stålbeslag. Dette er enkelt og effektivt. Nye delevegger, baderom og himlinger er utført i en nøktern fargeskala som fremhever de rå betongveggene.

Det nye hotellet bruker bygningens historie aktivt for å bygge opp stedets nye identitet, blant annet gjennom å navngi og utforme hotellrommene etter den opprinnelige bruken til rommet. Et annet viktig poeng har vært å bruke lokalkjente og tidligere ansatte på fabrikken i utviklingen av det nye konseptet. På denne måten er Trevarefabrikken godt forankret i lokalmiljøet, samtidig som det nye konseptet tiltrekker seg besøkende fra hele verden. Trevarefabrikken har igjen fått en sentral plass i Henningsvær.

Nye materialer kan gjerne kan skille seg ut fra de opprinnelige overflatene, men filosofien bak materialvalgene er de samme: praktisk verdi og holdbarhet. Bevisst bruk av treverk gjenspeiler også bygningens historie som trevarefabrikk. Foto: Maria Berking

Læringspunkter

Når eldre bygninger skal tas i bruk på nye måter, er det mulig med mange ulike tilnærminger til prosjektet. På Trevarefabrikken var det opplevelsene i bygget som var viktig for eierne, og da var det et prinsipp å ikke fjerne for mye, eller gjøre det for fint.

I prosjekter der man tar seg tid og lar konseptet utvikles samtidig som bygningen settes i stand, ender man gjerne opp med å kassere mindre, og med å ivareta mer av byggets karakter.

I første etasje er det restaurant, bar og kafé i det gamle møbelutstillingsrommet. Her er det store vinduer som vender ut mot bygda, og stedet har blitt en møteplass for lokale og tilreisende. Foto: Maria Berking

I restauranten og baren har betongveggene blitt beholdt for å videreføre industrihistorien til bygget. Møblene er enten kjøpt brukt eller blitt donert – for eksempel er alle de gamle skolestolene fra 1950- og 60-tallet donert av Nordland Fylkeskommune. Foto: Maria Berking
Soverommene har et enkelt uttrykk, og bevisst farge- og materialbruk gjør at de forskalede betongveggene kommer til sin rett. Foto: Maria Berking
Det har vært et mål å legge til rette for komfort og høy standard, noe som ikke står i motsetning til å bevare det røffe og industrielle uttrykket. Foto: Maria Berking
De gamle overflatene har mye historie i seg og der det har vært mulig har de blitt bevart. Foto: Maria Berking
Trevarefabrikken har blitt en kulturdestinasjon og trekker folk fra hele verden til Henningsvær. Foto: Marthe Thu

Lignende eksempler