Energieffektivisering

Energieffektiviserende tiltak i bolighus

Villa dammen sett fra gaten.
Villa Dammen Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Om prosjektet

Da nåværende eiere tok over Villa Dammen, ønsket de å oppgradere boligen til moderne standard. Ettersom de fikk mer kunnskap om bygningen ble det klart at de kunne oppnå et bedre resultat ved å bevare boligens opprinnelige kvaliteter. Villa Dammen er et godt eksempel på effektiv og økonomisk energieffektivisering gjennomført på bygningens premisser. Ved å jobbe med bygningens egne forutsetninger for energibesparing, ble de kulturhistoriske verdiene bevart både i interiør og i eksteriør.

ADRESSE
Torderødgata 16, 1511 Moss

VERNESTATUS
Ligger i hensynssone bevaring

KONTAKT
Eier Bjørge Sandberg-Kristoffersen

Tetting av overganger mellom bygningsdeler er enkelt og effektivt. Det er et billig tiltak som krever lite utstyr og kompetanse, og kulturhistoriske verdier som opprinnelig listverk kan gjenbrukes. Foto: Bjørge Sandberg

tre bilder som viser utførsel av tetting rundt et vindu
to håndverkere fjerner stubbloftleire med et avtrekksapparat.
Fjerning av stubbloftsleire i Villa Dammen Foto: Bjørge sandberg

Utfordringer og løsning

Villa Dammen ble tegnet av arkitekt Ragnar Dahl og sto ferdig 1936. Boligen var lite isolert, og hadde et høyt varmetap. Samtidig var boligens form og organisering energieffektiv. Bygningen har en nær kvadratisk grunnflate, og 1 ½ etasje. Dette gir et lavt utvendig areal i forhold til det innvendige volumet. Fordi bygningen er så kompakt, betyr det at arealet som varmen kan forsvinne ut gjennom er begrenset.

Organiseringen av rom i huset er også energibesparende. Pipeløpet er plassert sentralt i boligen, og inngår i alle rom. På nordfasaden er det kun ett vindu og en inngangsdør, noe som reduserer varmetapet. Mot sør, øst og vest er det mye vindusareal som gir godt dagslys og solvarme. Stue er plassert mot syd, med inngangsparti og gangareal mot nord. Kottene i 2.etasje er plassert som buffere mellom soverom og utvendig fasade.

Dette betyr at boligen opprinnelig hadde en del innebygde energitiltak som eierne har utnyttet videre. For å spare fasaden for inngrep, reduserte de varmetapet der det var mulig. Dette skjedde ved å tette luftlekkasjer rundt vinduer, dører og andre overganger mellom ulike bygningsdeler, samt ved å etterisolere etasjeskiller mot kjeller og på loft. Denne typen forholdsvis enkle tiltak bevarer kulturminneverdiene i boligen på en god måte.

Videre har eierne benyttet det sentrale pipeløpet, og murt opp en masseovn. En masseovn er en varmelagrende ovn som holder på varmen i lang tid etter fyring. Masseovnen varmer også opp varmtvann, slik at ¼ av husholdningens forbruk av varmtvann varmes opp av masseovnen.

Boligens form og organisering er energieffektiv i seg selv. Det kompakte huset har et sentralt pipeløp som inngår i alle oppholdsrom, og på sør-, øst- og vestfasadene er det store vindusarealer som gir mye dagslys og solvarme. Foto: Trond A.Isaksen, Riksantikvaren

Den effektive masseovnen er et sentralt element i boligen. Ovnen fyres opp morgen og kveld, og muren holder varmen i mange timer. Foto: Bjørge Sandberg

Læringspunkter

I Villa Dammen valgte eierne å jobbe med bygningens eksisterende forutsetninger. Det er viktig å forstå hvordan en bygning fungerer og hvor kvalitetene ligger, før du velger store endringer. Gjennom å se til byggets opprinnelige arkitektur i Villa Dammen, har tiltakene ivaretatt de kulturhistoriske verdiene i bygget på en skånsom og økonomisk måte.

 

Forfatter: Bjørge Sandberg-Kristoffersen, Asplan Viak

Lignende eksempler