Ombruk

Restaurant i kommandantbustad på freda festning

Kongsvinger festning. Kommandantboligen. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Om prosjektet

På Kongsvinger festning er det etablert eit historisk hotel med restaurant i kommandantbustaden. For å mogleggjere moderne restaurantdrift i det freda bygget er det gjort smarte grep som skånar det mest sårbare interiøret for krevjande installasjonar.

ADRESSE
Kongsvinger Festning

VERNESTATUS
Freda

PROSJEKTET
Forsvarsbygg i samarbeid med Lerche Arkitekter

KONTAKT
Forsvarsbygg

Innvendig er det gjort skånsomme endringar for å tilpasse kommandantbustaden til restaurantdrift. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Fleire sikringstiltak og tekniske oppgraderingar er utført, men dei har medført små endringar i interiøra. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Historikk

Kongsvinger festning er eit godt bevart festningsanlegg med høg historisk verdi. Det freda anlegget ligg strategisk til på ei høgde sentralt i Kongsvinger med godt utsyn over byen og mot Sverige. Anlegget innanfor festningsmurane består i dag av 10 bygg. Alle bygningane er oppført i mur, i hovudsak granitt- og naturstein, bortsett frå Kommandantbustaden frå 1683 som er eit bindingsverksbygg kledd i panel. Bindingsverkskonstruksjonar dukkar sjeldan opp utanfor Oslo og var svært uvanleg i Kongsvingerdistriktet på denne tida.

Tegningen viser kommendantsboligen i 1757, kjelleren er nå åpnet for publikum. Foto: Riksantikvaren

Utfordringar og løysingar

For å møte dagens tekniske krav som skal stillast til serveringsstader var det nødvendig å gjere omfattande tilpassingstiltak i bygningen. Krevjande funksjonar blei plassert i sekundærareal for å skåne praktsalane så mykje som mogleg. Restaurantkjøkkenet blei plassert i eit lite tilbygg og kjølerom og lager blei plassert i kjelleren. I det kvelva rommet i kjelleren er det også blitt etablert ein vinkjellar som er ein del av tilbodet for restauranten sine gjester.

Sjølv om bygningen har gått gjennom mange endringar sidan byggeåret er den opphavelege strukturen i stor grad bevart. Den eksisterande romløysninga fungerte godt til ny restaurantbruk. For å støtte restaurantdriften er det etablert eit lite anretningsrom som ikkje har ført til store endringar i det freda interiøret. I samband med tilpassinga til ny bruk er alle overflatar satt i stand og salene har fått ei teknisk oppgradering med nytt elektrisk anlegg og brannsikring. Ved å legge dei tekniske føringane på loftet blei sprinkleranlegget lite synleg i dei freda interiøra der berre dysene er synlege.

Læringspunkt

Det er utfordrande å plassere eit restaurantkjøkken i sårbare rom og det er difor viktig at ein vurderer bygget sine areal nøye for å unngå store endringar og inngrep.

Dei tekniske føringane til sprinkleranlegget er lagt på loftet slik at kun sprinklerhovuda er synlege i interiøret. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Lignende eksempler