Istandsetting

Istandsetting av bispestove

Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Om prosjektet

Bispestova hadde stått tom i fleire år då det blei oppdaga at den hadde fått store skadar som svekka konstruksjonen. Men, ved hjelp av kunnskapsrike handverkarar og ein engasjert dugnadsgruppe er den historisk viktige bygningen satt i stand.

ADRESSE
Lavik Prestegård

VERNESTATUS
Vedtaksfredet

PROSJEKTET
Venneforeininga for Bispestova i Lavik i samarbeid med Jølster Billelag og Vestland Fylkeskommune

KONTAKT
Vestland Fylkeskommune, Venneforeininga til Bispestova i Lavik

Det har blitt lagt nye golv med veksling mellom topp og rot i golvborda og dei er satt inn med grønsåpe. Omnen er opphaveleg og har blitt sett i stand. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Møblar og inventar er samla inn frå Lavik og omegn. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Historikk

Bispestova er ein del av den freda prestegarden i Lavik. Bispestova har blitt ombygd fleire gonger og har hatt variert bruk som blant anna vognskjul, skule og bustad. Stova blei flytta til sin noverande plassering rundt 1935. Sidan 2019 har Venneforeininga for Bispestova i Lavik hatt ansvaret.

Bispestova har bygningsdeler som er eldre enn sjølve prestegarden, opphaveleg var den ei sperrestove med røykomn. Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren

Utfordringer og løsning

Bispestova hadde stått utan tilsyn lenge og hadde store skadar frå ombygging, inntrenging av vatn og skadedyr. For å få satt i stand bygget blei det etablert ei engasjert dugnadsgruppe. Dei fekk hjelp frå fylkeskommunen og erfarne tradisjonshandverkarar slik at arbeidet blei utført med tradisjonelle materialar og metodar.

Dei store skadane førte til at mykje av den opprinnelege og eldre konstruksjonen måtte skiftast ut. Med det har viktige kulturhistoriske verdiar gått tapt, blant anna spor frå ljoren, takluka som blei brukt då stova tidlegare hadde røykomn. Vindauga har blitt rehabilitert og overflatar er måla med linoljemaling. Omnen har blitt rehabilitert, og tidsriktig inventar har blitt samla inn frå området rundt Lavik.

Bispestova er ein viktig del av den freda prestegarden. Dei frivillige si tyding for kulturminne er stor, og det var det lokale engasjementet som gjorde istandsettinga mogleg. Bispestova er eit eksempel på ein redningsaksjon som syner kva ein kan få til med ildsjeler og pågangsmot tross eit utfordrande utgangspunkt og dårleg tilstand. Og det er ikkje berre sjølve istandsettinga engasjementet har tyding for, også bruken etterpå. At mykje av arbeidet har involvert lokalmiljøet gjer at bygget har fått ei ny og aktualisert rolle. Stova brukast i dag til omvising, utstillingar og formidling.

Bispestova På loftet har nesten alt av konstruksjon og overflatar blitt skifta ut etter dei store skadane som kom av lekkasjer. Loftarealet fungerar no som eit utstillingslokale for venneforeininga til Bispestova. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Læringspunkter

Jamleg tilsyn av historiske bygg er viktig slik at ein avdekker skadar før dei rekk å bli omfattande. Frivillig engasjement i kombinasjon med fagkyndige innanfor tradisjonelt hndverk kan gje moglegheiter for istandsetting og ny/fortsatt bruk.

Da taket ble lagt om, ble all opprinnelig og eldre stein samlet på en takflate.
Det blei funne eldre bordpanel i stubbegolvet som tydeleg syner at bygget opphaveleg var raudt, fasadane har no blitt tilbakeført til denne fargen.

Lignende eksempler