Istandsetting

Båret inn i en ny tid av 16 dekorerte søyler

Foto: Dag Sandven for Ledsten Arkitektur AS

Om prosjektet

I forbindelse med rehabiliteringen av Tordenskioldsgate 12 har inngangshallen og 16 dekorerte søyler blitt istandsatt. Søylene er dekorert av en av Norges viktigste kubistiske kunstnere, og har fått en svært sentral plass i de nye kontorlokalene.

ADRESSE
Tordenskiolds gate 12

VERNESTATUS
Byantikvarens gule liste, samt underlagt midlertidig forbud mot tiltak i forbindelse med regulering.

PROSJEKTET
Entra, NIKU, Aase Byggeadministrasjon, Seltor, Ledsten Arkitektur, Grape Architects

KONTAKT
Entra

Den opprinnelige ekspedisjonshallen med glasstak strakk seg over andre og tredje etasje. På 1990-tallet ble glasstaket fjernet og det ble etablert en ny etasje med plass til teknisk utstyr. Foto: Leif Krohn Ørnelund, Oslo Bymuseum

Historikk

Teglsteinsbygningen i Tordenskioldsgate 12 ble ferdigstilt i 1937. Den ble tegnet av arkitekt Frithjof Stoud Platou for å huse Oslo Trygdekasse. I senere tid har Fylkesmannen i Oslo og Akershus holdt til i bygget.

Bygningen er et flott eksempel på stilarten dekorert funksjonalisme. Denne stilen kan beskrives som en overgang mellom klassisismen fra slutten av 1800-tallet og 1900-tallets funksjonalisme. Bygningskroppen er enkel, mens dekoren ligger i detaljeringen og materialbruken. I første etasje var det opprinnelig en imponerende inngangshall i marmor, med et majestetisk trappeløp opp til trygdekontorets ekspedisjonshall i andre etasje. Deler av ekspedisjonshallen strakk seg opprinnelig over to etasjer og et glasstak mellom hallen og en lysgård gjorde rommet lyst og luftig.

Tordenskiolds gate 12 har blitt bygget om flere ganger siden den sto ferdig, og forrige gang bygningen gikk gjennom en større ombygging var i 1993.

Da ble hovedinngangen flyttet til sørsiden av bygget, og det opprinnelige inngangspartiet ble bygget om. Det innebar at trappen ble fjernet og inngangen murt igjen. Ute ble arealet under tak brukt til sykkelparkering og inngangshallen ble brukt som lager. I andre etasje ble glasstaket fjernet, og det ble etablert en ny etasje som ga plass til aggregater og annet teknisk utstyr.

Særegent for bygningen i Tordenskioldsgate 12 er de 16 dekorerte søylene i første og andre etasje. Den største søylen befinner seg i første etasje og er en såkalt pilz-søyle, som kjennetegnes av en karakteristisk soppform. I andre etasje, i den tidligere ekspedisjonshallen, står de resterende 15 søylene. Platou hyret inn kunstneren Aage Storstein til å dekorere søylene. Storstein var maler, tegner og grafiker og regnes som en av Norges viktigste sen-kubister. Søylene, som er utsmykket med fantastisk, fargerik scacliola-puss var Storsteins første monumentale utsmykning. Scagliola er en marmorimitasjon som lages av pulverisert gips, sand og lim, tilsatt steinfragmenter og farget leire.

I 2023 sto bygningen ferdig istandsatt, og nå er mange av de opprinnelige detaljene tilbakeført. Fra andre etasje og oppover er det utleie til kontor mens første etasje er lagt til rette for utadrettet virksomhet.

Inngangshallen til Oslo trygdekasse, rundt 1950. Veggene er dekket av marmor, og på gulvet er det lagt marmorert belegg. Den dekorterte pilz-søylen er et tydelig blikkfang i hallen. Foto: Leif Krohn Ørnelund, Oslo Bymuseum

Søylen, marmorveggen og trappeløpet etter istandsetting i 2023. Marmorveggene var skadet og trappen delvis fjernet og murt inn i ny vegg. Søylen var skjult bak lettvegger og arkivhyller. Nå har inngangshallen kommet til sin rett igjen. Foto: Quique Bayarri, Grape Architects

Utfordringer og løsning

Over tid hadde Tordenskioldsgate 12 gått gjennom store bygningsmessige endringer, og mye ble gjort i forbindelse med ombyggingen i 1993.  Den majestetiske inngangshallen hadde dermed ikke lenger noen inngangsdør, og rommet hadde blitt delt opp til lagerrom. Trappen opp til publikumshallen var fjernet, og veggen murt igjen. Pilz-søylen til Storstein i første etasje var bygget inn i et arkivrom, og en lettvegg dekket over deler av det soppformete kapitelet. I naborommet var deler av søylen synlig, men den hadde blitt malt slik at den fargerike kunsten ikke var synlig.

I andre etasje var det også satt opp flere nye vegger. I tillegg var himlingen senket med over en meter i hele etasjen for å få plass til ventilasjon og andre tekniske føringer. Den nedsenkede himlingen skjulte deler av søylene, og i tillegg hadde den øvre delen av søylene blitt spraymalt blå.

Da Entra satte i gang med rehabiliteringen av Tordenskioldsgate 12, arbeidet de med en leietaker som så verdien og kvalitetene i de opprinnelige interiørene. Blant annet hadde de et stort ønske om å reetablere inngangshallen og trappen opp til andre etasje. I utgangspunktet regnet eier med at trappen var blitt helt fjernet, men da de åpnet veggen, fant de rester av trappen murt inn. Denne ble brukt som et utgangspunkt og resten av trappen ble tilbakeført. Marmorveggene, som hadde blitt delvis fjernet og skadet, ble også utbedret. Sammen med reetableringen av inngangspartiet, trappen og gjenåpning av lettveggene i første etasje, ble istandsetting av søylene en viktig del av arbeidet med de historiske interiørene.

Foto: Quique Bayarri, Grape Architects

I 2021 engasjerte Entra NIKU for å vurdere hvordan søylene burde sikres under byggearbeidene i forbindelse med istandsetting av bygget. NIKU skrev en omfattende tilstandsundersøkelse og et forslag for hvordan søylene burde sikres og settes i stand. Entra prioriterte å sikre at de spektakulære søylene får leve videre i bygget i mange år fremover.  En viktig faktor som påvirket valget om å konservere søylene var at leietaker ønsket å løfte frem søylene som identitetsskapende elementer i interiørene.

Over tid hadde søylene fått flere lag med olje og voks over de originale lagene. De gamle lagene hadde gulnet, og i tillegg var voksen full av skitt. Fordi søylene hadde blitt brukt som oppslagstavler, var store mengder tapetrester som måtte fjernes. NIKU startet med å gjennomføre ulike rensetester. De ulike lagene reagerte forskjellig, derfor ble det brukt flere ulike løsemidler i arbeidet. Fordi tilstanden på søylene varierte og de hadde ulike utfordringer, ble det valgt tre ulike tilnærminger for reparasjonene:

  1. Bevare tidligere reparasjoner/rekonstruksjoner
  2. Gjenskape opprinnelig scagliola-puss der den manglet
  3. Lime fast scagliola-puss der den hadde løsnet fra underlaget

Istandsettingsprosjektet var omfattende, og krevde ulike tilnærminger avhengig av skaden. Underveis ble det klart at en fullstendig prosessuell restaurering ville bli krevende, både teknisk, tidsmessig og økonomisk. Det ble i stedet valgt en skånsom løsning som tar utgangspunkt i de samme teknikkene, og som sikrer søylene mange år frem i tid.

I det øvrige interiørprosjektet har søylene vært en inspirasjonskilde til fargepaletten i leietakers arealer. Også uthengsskiltene på fasaden i 1. etasje har fått ulike farger hentet fra paletten i Storsteins dekorerte søyler. Foto: Ledsten Arkitektur Foto: Ledsten Arkitektur

Læringspunkter

Prosjektet viser verdien av at eier og leietaker sammen prioriterer å fremheve de historiske interiørene. Ved å fremheve det som allerede finnes i et bygg, som enkelte bygningselementer med høy kvalitet, og å prioritere midler til istandsetting av disse, får vi særegne og unike interiører med en spennende kunst- og restaureringshistorie.

Ved ombyggingen på 1990-tallet ble søylene i andre etasje delvis skjult bak senkede himlinger, og gjemt bort i en korridor. Foto: Grape Architects
Under samme ombygging ble pilz-søylen i første etasje bygget inn i et lagerrom og nye lettvegger dekket til kapitelet. Foto: Grape Architects
Nye lettvegger og hyller til arkivmateriale fylte den gamle inngangshallen i første etasje da Entra tok over bygningen. Marmoren på veggene var flere steder skadet eller fjernet helt. Foto: Grape Architects
Over tid hadde søylene blitt utsatt for slitasje og skitt, og var i dårlig stand da NIKU satte i gang istandsettingen. Foto: Grape Architects
Istandsettingen var en møysommelig prosess, og de ulike søylene krevde ulik tilnærming avhengig av skadebildet. I andre etasje var flere av søylene malt med blå spraymaling som ble fjernet. Under byggearbeidene ble søylene dekket til av sponplater for beskyttelse. Foto: Grape Architects

Lignende eksempler