Energieffektivisering

To enkle grep sikret både estetikk og ENØK

Foto: Ola Hjelen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Om prosjektet

Varmepumper er effektive, og et godt grep for å gjøre bolighus mer energieffektive. Samtidig kan en lite gjennomtenkt plassering av utedelen ha store konsekvenser for opplevelsen av husets eksteriør.

Vektergata 6 er et privat bolighus innenfor sentrumsområdet i Molde. Bygningen hadde to godt synlige varmepumper montert på vestfasaden, som svekket opplevelsen av det flotte gjenreisingshuset. Som del av et større istandsettingsarbeid i 2021 ble det gjort grep for å heve den estetiske kvaliteten på fasaden, uten å gå på kompromiss med varmepumpene.

ADRESSE
Vektergata 6, 6413 Molde

VERNESTATUS
Ikke formelt vernet, en del av Riksantikvarens Kulturmiljø og landskap av nasjonal interesse (tidligere NB!-område)

KONTAKT
Privat eie

RIKSANTIKVARENS VEILEDER: 
Råd om varmepumper i fredede og verneverdige bygninger – Riksantikvaren

Historikk

Vektergata 6 er et av flere gjenreisningshus i Molde sentrum. Gjenreisningshusene ble bygget i relativt høyt tempo i etterkrigstiden for å skaffe boliger til befolkningen etter krigen. Arbeidet med å planlegge og tegne gjenreisningshus startet allerede i 1940, etter bombingen av flere byer og boligområder.

Som regel har gjenreisingshusene en enkel form, de er små i størrelsen, men med gjennomtenkte detaljer. I byer og tettsteder ble husene lagt på rekke og rad med mønet i samme retning og med samme avstand fra gata. Bebyggelsen fikk et enhetlig preg, men ved ulik fargebruk ble det variasjon i uttrykket. Det var stort behov for å bygge boligene raskt, og den enhetlige gjenreisningsarkitekturen ble langt på vei et brudd med gamle tradisjoner innen håndverk og byggeskikk.

Vektergata 6 er en enkel kjedet enebolig i tre med to etasjer og stående panel, saltak og tre frittstående fasader. Gjennom prosjektet Storgatas ansikter i 2017-18 fikk flere bygninger i Molde tildelt midler for tilbakeføring, og Vektergata 6 var en av disse. Prosjektet tok for seg sentrumsområdet i Molde, som er definert som et kulturmiljø av nasjonal interesse, og det var et samarbeid mellom Molde kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Riksantikvaren. Vektergata 6 ble som del av prosjektet delvis tilbakeført med nye vinduer og sin opprinnelige farge.

Vestfasaden før og etter oppgradering. De to varmepumpene har blitt skjult i et felles varmepumpehus som er malt i samme farge som huset. Også kanalene har fått samme farge som huset, noe som gjør dem langt mindre fremtredende. Foto: Ola Hjelen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Utfordringer og løsning

Varmepumpe er et effektivt tiltak for å spare strøm, men installasjonen av en varmepumpe kan være en estetisk utfordring. Det kan være krevende å finne en egnet plassering, og pumper og kanaler leveres med standardfarger som kan være lite tilpasset det miljøet de skal plasseres inn i.

Riksantikvaren har flere råd om installering av varmepumpe i fredete og verneverdige bygninger. Utgangspunktet er å gjøre det enklere for eier og installatør å gjøre gode valg. I Riksantikvarens veileder blir det blant annet anbefalt å montere utedelen på en fasade som ikke vender ut mot gater eller offentlige rom.

I Vektergata 6 var varmepumpene allerede installert på bygningens nordvestre hjørne, godt synlig fra gaten. Å flytte varmepumpene til baksiden av bygningen ville medført en ekstra kostnad som ikke var aktuell i dette prosjektet. Derfor ble det viktig å finne en løsning som gjorde varmepumpene mindre synlig der de allerede var montert.

Løsningen ble å kasse inn varmepumpene i et felles varmepumpehus. Kassen har vannrette spiler og et enkelt pulttak. I tråd med Riksantikvarens anbefalinger om luft-til-luft-varmepumper, ble varmepumpehuset og kanalene malt i samme farge som bolighuset. Varmepumpehuset og kanalene er fortsatt synlige fra gaten, men  takket være disse to grepene er de langt mindre fremtredende.

Læringspunkter

Effekten av at varmepumpehuset og kanalene males i sammen farge som bygningen, er stor. Selv om varmepumpen allerede er installert, kan det fortsatt gjøres gode grep for å gjøre den mindre synlig og dominerende på fasaden.

Lignende eksempler