Sikringstiltak

Sikring av monumental trapp

Foto: Frida McIntosh. Riksantikvaren

Om prosjektet

Rekkverket var for lågt, og avstanden mellom balustrane for stor på marmortrappa i KODE. Dette vart løyst med ei glasplate langs trappa, dels på innsida, dels på utsida av rekkverket.

ADRESSE
Nordahl Bruns gate 9, Bergen

VERNESTATUS
Vern PBL

PROSJEKTET
KODE, Kunstmuseene i Bergen i samarbeid med Multiconsult.

KONTAKT
KODE, Kunstmuseene i Bergen.

Meir om prosjektet

Rekkverket er brukt i trappene og rundt atriumet. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Det opphavlege rekkverket er for lågt og med for stor avstand mellom balustrane sammenlikna med dagens tryggleikskrav. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Historikk

Bygget som i dag blir kalla KODE 1 stod ferdig i 1896 som lokala for Vestlandske Kunstindustrimuseum. Det er teikna i nyrenessansestil av arkitekt Henry Bucher, og fekk tilnamnet Permanenten. Fasaden er utført i raud tegl og naturstein, og med ei dobbel granitt-trapp som fører opp til dei tidlegare inngangsdørene, framstår han som ein av dei viktigaste og mest monumentale fasadane mot byrommet som utgjer Byparken i Bergen.

Glasrekkverket er festa med brakettar montert i golvet. Foto: Frida McIntosh, Riksantikvaren

Utfordringar og løysingar

Marmortrappa er eit sentralt element i bygningen. Det låge rekkverket var likevel ikkje sikkert eller brukarvennleg. Det er vanskeleg å tilføre noko nytt til eit element som har eit så tydeleg formspråk og materialitet, slik som marmorbalustrane i trappa. Løysinga vart eit nytt material, plassert parallelt med rekkverket for å unngå inngrep i marmoren. Glasrekkverket er eit forsøk på å underordna seg eksisterande rekkverk, og fristiller seg frå det ved å vere innfesta i golvet eit stykke unna.

I teknisk forskrift er det krav til rekkverkets høgde, klatrepotensial og avstand mellom vertikale element. Det kan dispensere frå slike krav i verneverdige bygningar, men særleg i arealer med stor grad av offentleg bruk er dette ikkje ynskjeleg.

Læringspunkter

Når slike tiltak er nødvendig er det viktig å vurdere plasseringa nøye, slik at tillegget blir minst mogleg synleg og inntrykket av trappa blir tatt vare på.

Lignende eksempler