Klimatilpasning

Erosjonssikring av arkeologisk kulturmiljø

Erosjonsnettet er lagt ut over de deler av skråningen som mangler vegetasjon. vannet renner fobi i nedrekant av bildet. Nettet er festet med treplugger rett i bakken.
Foto: Ragnhild Berge/NTNU Vitenskapsmuseet.

Om prosjektet

Jernvinneanlegget på Hansvollen er et arkeologisk kulturmiljø fra eldre jernalder. Kulturmiljøet er utsatt for erosjon fra Fersbekken som renner gjennom området. For å forhindre alvorlige tap og skader på kulturmiljøet, ble området sikret mot utrasing. For å styre gjenveksten av grønt, ble det lagt på et nedbrytbart erosjonsnett for å holde løsmassene på plass inntil ny vegetasjon harvokst frem.

ADRESSE
Hansvollen, Færen (45/1), Meråker kommune, Trøndelag

VERNESTATUS
Automatisk fredet, Askeladden-id 106442

PROSJEKTET
Meråker kommune i samarbeid med NTNU Vitenskapsmuseet

KONTAKT
NTNU Vitenskapsmuseet

Historikk

Det automatisk fredete kulturmiljøet består av et jernvinneanlegg fra eldre jernalder ved Hansvollen, i Meråker kommune. Anlegget omfatter flere ovner og slaggutkast, og ligger på en stor, vid terrengflate ved Fersbekken. Det utgjør et av de eldste kulturminnene etter utmarksnæringer i området. Jernvinneanlegget har i seg selv og gjennom sammenheng med andre kulturminner stor opplevelses-, kunnskaps og formidlingsverdi.

Skråningen ned mot bekken før erosjonsnettet er lagt. Løs jord i et stort felt sentralt i bilde. Nedonfør ser man bekken.
Erosjonsnettet er lagt ut over de deler av skråningen som mangler vegetasjon. vannet renner fobi i nedrekant av bildet. Nettet er festet med treplugger rett i bakken.

Erosjonssone i slaggvelt etter restaurering med gravemaskin. I skråningen mot bekken ble det lagt opp større stein for å hindre bekken i å grave ut løsmassene i bekkekanten. Ragnhild Berge/NTNU Vitenskapsmuseet.

Erosjonssone etter restaurering og montering av erosjonsnett. I alt ble det benyttet ca. 75 kvm erosjonsnett. Til forankring brukte man treplugger (lekter), hver av dem 50 cm lange. Nederste del av nettene ble forankret med stein fra bekken.: Ragnhild Berge/NTNU Vitenskapsmuseet.

Utfordringer og løsning

Store vannføringer i bekker og elver kan føre til at løsmasser fra elvekanten løsner og flytter seg. Erosjonsfaren øker med økte vannmengder og vannhastigheter, og mange vassdrag er utsatt for økt hyppighet av store vannføringer som følge av mer nedbør.

Ved det arkeologiske kulturmiljøet Hansvollen jernvinneanlegg renner Fersbekken gjennom området. Erosjon fra vannføringen i bekken har medført skader på deler av jernvinneanlegget, der deler av slaggutkastene var rast ut i bekken. For å unngå ytterligere skade, var det behov for å gjennomføretiltak for erosjonssikring.

I første omgang ble de utsatte delene av jernvinneanlegget dokumentert og kildematerialet ble sikret. Kulturmiljøet ble også kartlagt gjennom geofysiske undersøkelser. Det videre sikringsarbeidet innebar at elveskråningen nedenfor ovnene ble jevnet av med gravemaskin. Hensikten var å oppnå en slakere helning, som er mindre utsatt for utrasing
Jordmassene langs vassdraget viste seg ved gravearbeid å være mer flytende og ustabile enn antatt. Det ble derfor ikke gravd så mye som planlagt. Utjevningen av terrenget ble begrenset til å jevne ut massene i de mest utraste delene av skråningen. Det ble ikke i særlig grad gravd av masser i selve elvekanten. Derfor ble det lagt vekt på å legge opp mye elvegrus og stein nederst i skråningen for å støtte opp jordsmonnet.

I erosjonssonen ble det lagt nedbrytbare erosjonsnett forankret med treplugger. Kombinasjonen av bratt skråning og løse masser gjorde det utfordrende å feste nettene. Nettene bidrar til å holde løsmassene på plass frem til vegetasjonen har begynt å vokse tilbake. Vegetasjonen vil binde løsmassene og bidra til at elveskråningen er mindre utsatt for eroderende krefter.

Læringspunkter

Tiltaket viser at det kan gjøres errosjonssikring uten at det på sikt vil gi synlige endringer i landskapet.

Lignende eksempler