Tilbygg

Tollbodene i Oslo – nytt inngangsparti

Tilbygget løser viktige funksjoner i et begrenset volum som underordner seg de fredede bygningene.

Publisert: 11. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Det nye tilbygget huser viktige funksjoner som ville ført til store inngrep i de fredete bygningene. Bygningens skala underordner seg det eksisterende anlegget og tilfører kunstneriske kvaliteter i fasadeuttrykket. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Det nye inngangspartiet er et godt eksempel på hvordan adkomst til to fredede bygninger kan løses på en skånsom måte. Det var behov for endringer da Tolldirektoratet skulle overta bygningene som hovedkontor. Blant funksjonene som løses gjennom tilbygget og et inngjerdet område på baksiden mot Strandgata, er inngangssluse, sikring, varelevering og sykkelgarasje. Krevende adkomstfunksjoner er løst på en god måte, i et lite tilbygg med høy kunstnerisk kvalitet som gir merverdi til det historiske anlegget.

Historikk:

Tollbodene ligger med fasade mot Tollbugata 1A, like ved Østbanehallen og det nye hovedbiblioteket i Bjørvika. Med sin beliggenhet øst i Kvadraturen, nær det opprinnelige havneområdet i Christiania, har bygningene fungert som tollsted siden 1800-tallet, og var i bruk helt frem til 2016. Steinpakkhuset er fra 1850 og er tegnet av Johan Henrik Nebelong som pakkhus, mens Administrasjonsbygningen sto ferdig i 1896 og er tegnet av Adolf Schirmer.

Utfordringer:

Det har i flere år vært arbeidet med rehabilitering og sammenkobling av de to fredete Tollbodene, for å gjøre dem egnet til nytt hovedkontor for Tolldirektoratet. Løsningen som ble valgt er et fristilt moderne inngangsparti i stål og glass, med koblinger mot de gamle bygningene kun der det var helt nødvendig.

De gamle Tollbodene er hovedbygninger i anlegget, mens det nye inngangspartiet er underordnet og primært fungerer som bindeledd i tillegg til å huse de nye sikkerhetsslusene. En utsmykning i form av et dekorativt gitter av Marius Engh er plassert utenpå fasaden, noe som bidrar til å tydeliggjøre hvor hovedinngangen er. Tilbygget tilfører en ny kvalitet og særpreg, uten at elementet framstår dominerende overfor de fredede bygningene.

Læringspunkter:

Det er mange hensyn som skal tas når det skal bygges tett på eller inntil historiske anlegg. Det er viktig at det opprinnelige anleggets uttrykk og kvaliteter tas hensyn til. Glassbygget gjør at man kan se de historiske bygningene fra tilbygget, mens en kunstnerisk utsmykning tilfører nye kvaliteter. Høyden på glassboksen og koblingspunktene mellom gammelt og nytt er plassert slik at eksisterende fasader i størst mulig grad fristilles og kan oppleves. Tilbygget har også en plassering som gjør at eksisterende åpninger blir gjenbrukt og dermed minimerer hulltakingen i de opprinnelige fasadene. Siden sikkerhetssluser ofte er store og dominerende elementer, som krever tekniske føringer og store inngrep i historiske interiører, var det spesielt gunstig å plassere disse i et tilbygg.

  • Adresse: Tollbugata 1A, Oslo.
  • Vernestatus: Fredet.
  • Prosjekt: Tolldirektoratet, Entra og KIMA arkitekter og kunstner Marius Engh i samarbeid med Byantikvaren. Mer om prosjektet: http://kimaarkitektur.no/
  • Ferdigstilt: 2021.
  • Kontaktinfo: Byantikvaren.