Teknisk infrastruktur

NTNU Hovedbygningen, Gløshaugen– Oppgradering av ventilasjon

En kombinasjon av nye og eldre ventilasjonstiltak sikrer historien og oppfyller dagens tekniske krav.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Det ble vurdert ulik utforming på de nye takhattene for tilluft. Endelig utforming er en enkel konstruksjon som viser nåtidens uttrykk. Foto: Eggen Arkitekter AS

NTNUs helhetlige arbeid med teknisk infrastruktur i de senere årene har ført til at mange tidligere ad hoc-løsninger er fjernet, Hovedbygningens første ventilasjonsanlegg er bevart og fremdeles i drift, og sårbare interiører er hensyntatt.

Foto: Prosjektutvikling Midt-Norge AS

Historikk:

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

VE01, Hovedbygningens første ventilasjonsanlegg, ble presentert som det mest moderne ventilasjonsanlegget i sin tid. Altså et anlegg verdig en Teknisk Høgskole. Anlegget ble prosjektert av VVS konsulent firma Haakon Haug, og laget som en integrert og strukturerende del av bygningen. Det er bl.a. egne piper for tilluft og avtrekk til hvert rom, og fem avtrekksvifter plassert på loftet suger ut «den bedærvede luft» som det ble redegjort for i presentasjonen av det unike anlegget.

Utfordringer og løsning:

Tidligere oppgraderinger av ventilasjon i Hovedbygningen har ført til mange små aggregat med en rekke inntak- og avkastventiler i vinduene. Til grunn for arbeidet med oppgradert ventilasjon ligger et teknisk infrastruktur-prosjekt som skal danne grunnlag for videre utarbeiding av tekniske løsninger i Hovedbygningen.

Formålet med oppgraderingen er å bedre luftkvaliteten til brukerne av bygget. Prosjektet skal også bedre sikkerheten med hensyn til fare for spredning av røyk gjennom de utallige pipene som den opprinnelige ventileringen er bygd opp av. De nye aggregatene har i tillegg styring ihht dagens krav til ENØK.

Opprinnelige tanker om ett stort aggregat på loftet over rådsalen ble forkastet ved oppstart av skisseprosjektet da dette ville føre til omfattende kanalføring. Det ble i stedet valgt en løsning med flere mindre aggregat (desentralisert) med mindre dekningsareal, da dette fører til mindre kanaler gjennom rommene og forenkler branntekniske krav. Aggregatene er plassert i tårnrom og egne aggregatrom i østfløy og vestfløy. Hovedføringer for tilluft og avtrekk ble lagt til tårnrommene.

De nye aggregatene skal forsyne store deler av Hovedbygningen. VE01 skal bevares og har tilstrekkelig kapasitet til å fortsette å betjene arealer med interiørfredning så som hovedbiblioteket, rådsalen, tidskriftssalen, aulaen og korridorer. Ved å beholde VE01 unngår man å gjøre inngrep i fredet interiør.

De rom som VE01 betjener har bygningsmessige tillufts- og avtrekkskanaler. Øvrige arealer får synlig kanalføring med glatte kanaler. Ventiler i rom som ikke lenger skal betjenes av VE01 branntettes innenfor ventilen, og ventilen bevares. De forseggjorte støpejernsventilene er med og forteller byggets historie, selv om de er ute av bruk. Det har vært vanskeligere å bevare de mekaniske delene av luftfordelingsanlegget, slik som spjeldstyring hvor funksjonen er endret.

Luftavkast går gjennom eksisterende piper, og det har blitt etablert tre nye takhatter for tilluft. I prosessen ble det sett på utforminger som refererte til de eksisterende pipene. Det ble imidlertid valgt en diskret og stram form som representerer nåtidens uttrykk.

Læringspunkter:

Ventilasjon i Hovedbygningen er et viktig prosjekt som har pågått over flere år og vil fortsette også fremover. Det er av stor kulturhistorisk betydning at VE01 fremdeles er i bruk, både med tanke på den tekniske historien anlegget representerer, og at viktige interiører spares for omfattende inngrep og endringer.

En gjennomgang og demontering av senere tilførte aggregat har ført til en opprydning i Hovedbygningen, både i interiør og eksteriør. Blant annet har flere vindusventiler blitt fjernet og vinduene blitt tilbakeført.

  • Adresse: Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen
  • Vernestatus: Fredet eksteriør og delvis interiør
  • Prosjekt: NTNU i samarbeid med Eggen arkitekter og Prosjektutvikling Midt-Norge
  • Kontaktinfo: NTNU ved Nina Tanche-Nilssen
:
:
: