Istandsetting / Rekonstruksjon

NTNU Hovedbygningen, Gløshaugen – Nye og gamle dører

En oppgradering og opprydning av dørmiljøene i Hovedbygningen ble utført både ved å gjenbruke eldre dører, og ved å tilføre såvel kopier som enklere nye dører med visuelle referanser til de eldre.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Tegning I gamle formålsbygg tvinger ulike behov fram mange små og mellomstore tiltak over tid. Et prosjekt som dette, der man hever blikket og danner seg en oversikt, gir mulighet til helhetlig planlegging og opprydning. Foto: Eggen Arkitekter AS

Prosjektet viser at en bevisstgjøring rundt Hovedbygningens dører har ført til en opprydning i dørmiljøene, og økt gjenbruk med strategisk plassering i fredete arealer. Ved å begrense antallet nyere dører, med enklere utforming og fargesetting, har interiørene i Hovedbygningen fått en tydeligere rød tråd og taktil gjenkjennbarhet.

De opprinnelige svingdørene inn til biblioteket ble på et tidspunkt fjernet. På grunn av krav til rømning og sikkerhet ble det behov for å sette inn en ny dør i åpningen. Foto: Eggen Arkitekter AS
Den nye døren er utført i eik, med et enkelt uttrykk som underordner seg det detaljrike dørpartiet. Foto: Eggen ArkitekterAS

  • Adresse: Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen
  • Vernestatus: Fredet eksteriør og delvis interiør
  • Prosjekt: NTNU i samarbeid med Eggen Arkitekter
  • Kontaktinfo: NTNU ved Nina Tanche-Nilssen

Historikk:

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

Av hensyn til universell utforming og funksjonelle- og branntekniske forhold, var det nødvendig å oppgradere eksisterende dører. Opprinnelige dører ble søkt bevart, noen dører ble flyttet og enkelte ble skiftet ut med nye.

Utfordringer og løsning:

Det ble i størst mulig grad søkt å beholde opprinnelige og eldre dører. Og der det var mulig ble det gjenbrukt opprinnelige dører fra lager. I de tilfeller det var behov for utskifting av en eldre dør ble det forsøkt funnet alternativ plassering i bygningen. Opprinnelige og eldre dører som ble flyttet ble brannteknisk oppgradert med brannsikkerhetsglass, pakninger og lås og beslag for å kunne fungere i ny plassering.

Opprinnelige dører i Hovedbygningen finnes i to grunntyper; generelle dører med 6 speil, og dører til birom med 3 speil i varierende bredder og høyder.

Der det var nødvendig med en ny dør i fredet interiør ble det valgt å lage kopi av de eksisterende dørene. For nye dører som ikke krevde brannteknisk godkjenning ble det laget nøyaktige kopier på NTNU sitt snekkerverksted. Dører med krav til sertifisering og godkjenning ble levert fra fabrikk. Av hensyn til godkjenningsordningene avviker disse noe fra opprinnelig detaljering, men hovedinndelinger er forsøkt beholdt.

I enkelte områder uten interiørfredning har det blitt opprettet nye funksjoner som nye toalettanlegg og kontorlandskap med møterom. I disse områdene ble det valgt én type nye dører for gjennomgående bruk i hele bygningen. De nye dørene er speildører med inndeling tilsvarende opprinnelige dører til birom, men med en enklere utførelse og detaljering enn de opprinnelige. Dørene ble gråmalt i motsetning til de opprinnelige brunmalte dørene som vender mot fredet interiør. Hensikten er at dørene skal framstå som nye, uten å være fremmed i interiøret.

Dørene i det nye toalettanlegget ved biblioteket er også utført i eik, lik øvrige dører i området. Foto: Eggen Arkitekter AS

Den opprinnelige døren i sokkel har blitt flyttet og oppgradert. Før oppgraderingen var overlyset blendet.

Foto: Eggen Arkitekter AS

Dør i sokkelkorridor før oppgradering. Side mot korridor.

Foto: Eggen Arkitekter AS

Dør i sokkelkorridor etter oppgradering. Side mot korridor.

Foto: Eggen Arkitekter AS

Læringspunkter:

I gamle formålsbygg tvinger ulike behov fram mange små og mellomstore tiltak over tid. Et prosjekt som dette, der man hever blikket og danner seg en oversikt, gir mulighet til helhetlig planlegging og opprydning.

Nye dører i areal som ikke omfattes av interiørfredning har inndeling tilsvarende opprinnelige dører til birom, men med en enklere utførelse og detaljering. Bildet viser eksempel på ny speildør med sidefelt i glass Foto: Eggen Arkitekter AS
Nye dører er gråmalt, i motsetning til de opprinnelige brunmalte dørene. Bildet viser eksempel på ny speildør med overlys. Foto: Eggen Arkitekter AS