Istandsetting

NTNU Hovedbygningen, Gløshaugen – Malingsfjerning med limavtrekk

I arealer med interiørfredning ble limavtrekk benyttet for å fjerne tette malingslag. Underveis ble referansefelt bevart.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Beinlimet trekker seg sammen og skaper spenninger mellom lagene slik at de slipper der vedheften er dårligst. I dette området, helt inn til limfargen. Foto: Eggen Arkitekter AS

I et antikvarisk perspektiv er det uheldig å fjerne malingslagene fordi man da fjerner veggenes historikk knyttet til overflatebehandling. Det var imidlertid nødvendig for å unngå at opprinnelig kalkpuss forvitret, og for å sikre uttørking av ytterveggen. Limavtrekk er en skånsom metode, og detaljer og den opprinnelige kalkpussen ble derfor lite skadet av prosessen. Metoden er imidlertid krevende med tanke på tidsplanlegging og forutsigbarhet. Det var vanskelig å forutse hvor malingen ville slippe og mekanisk fjerning ble i tillegg nødvendig på enkelte områder.

Detaljsnitt gjennom ytterveggen før ombygging. Foto: Eggen Arkitekter AS

  • Adresse: Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen
  • Vernestatus: Fredet eksteriør og delvis interiør
  • Kontaktinfo: NTNU ved Nina Tanche-Nilssen

Historikk:

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU er et nasjonalt symbolbygg. Bygningen ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915 på grunnlag av datidens tekniske og håndverksmessige kunnskap og erfaring. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

Hovedbygningens yttervegger har utfordringer med fuktopptak i fugene gjennom hårriss. Fukten blir innesperret mellom utvendig forblending av granittstein og innvendig diffusjonstett maling. På innsiden av yttervegger er det registrert opp til 8-10 malingslag. For å redusere fuktinnholdet i ytterveggene og øke den opprinnelige kalkpussens styrke, ble det vurdert som nødvendig å reetablere en diffusjonsåpen innside ved å fjerne tette malingslag.

Beinlimgranulat før oppvarming. Foto: Eggen Arkitekter AS
Beinlimgranulat varmes opp før påføring. Foto: Eggen Arkitekter AS

Utfordringer og løsning:

I arealer uten interiørfredning ble malingsfjerning utført mekanisk. For rom 326, som har interiørfredning, ga derimot Riksantikvaren føringer om å benytte limavtrekk.

Limavtrekk er en skånsom metode for fjerning av maling, som ikke påfører nevneverdig skader på underliggende puss. Metoden går ut på at oppvarmet beinlim påføres veggen. Etter noen timer eller døgn trekker limet seg sammen, og fører til at malingen gradvis dras av veggen mellom de sjiktene der vedheften er svakest.

Etter første limavtrekk løsnet malingen på ulike nivåer. På øvre deler av veggen ga limavtrekket liten effekt. Enkelte steder løsnet alle malingslag helt inn til limfargen. Foto: Eggen Arkitekter AS
Beinlimet ga størst effekt i nedre del av veggen. I øvre deler ble det nødvendig med mekanisk fjerning. Foto: Eggen Arkitekter AS

Ved gjennomføring av metoden i rom 326 var det nødvendig å påføre beinlim i 1-3 omganger. På enkelte områder løsnet all maling helt inn til kalkpussen, og der pussen var svekket ble også den trukket av. På andre områder løsnet limet fra malingen og ga ingen effekt. I disse områdene ble det benyttet mekanisk fjerning. I tillegg ble flere større felt i rommet beholdt urørt, slik at alle historiske lag på noen områder er bevart.

Enkelte steder dro beinlimet av all maling helt inn til kalkpussen. Foto: Eggen Arkitekter AS
Fargetrapp som viser farger på vegg fra tidligere perioder. Foto: Eggen Arkitekter AS

For å oppnå en ensartet struktur på overflaten ble det påført en kalk- og silikatbasert fiberarmert tynnpuss med god heft til alle underlag. Til slutt ble veggene malt med en forholdsvis diffusjonsåpen linoljeforsterket limfarge.

For å bevare områder med alle historiske overflater ble det satt igjen flere referansefelt. Referansefeltetenes plassering er tydelig dokumentert og sikrer informasjonstilgang for kommende generasjoner.

Dører og listverk er malt med linoljemaling i farger fra en tidligere periode (1950-1967).

Foto: Eggen Arkitekter AS

Dører og listverk er malt med linoljemaling i farger fra en tidligere periode (1950-1967).

Foto: Eggen Arkitekter AS