Teknisk infrastruktur

NTNU Hovedbygningen, Gløshaugen – Etablering av skånsom brannvarsling

I samarbeid med leverandør ble det utviklet en løsning for kombinasjon av trådløse og trådkabelbundne detektorer i et felles anlegg. Prosessen bidro til teknologisk utvikling og begrensede inngrep i fredede interiører.

Publisert: 14. oktober 2021 | Endret: 15. oktober 2021

Trådløs mottaker for linjedetektor for detektering av røyk i den fredete aulaen. Foto: Prosjektutvikling Midt-Norge AS

Dette eksempelet viser at fredete bygninger kan bidra til teknologisk utvikling! NTNUs sentrale mål om å unngå omfattende inngrep og kabling i de fredete interiørene, og deres vilje til å utfordre leverandørene til å utvikle nye løsninger, har ført til et brannsikringsprosjekt der kulturminneverdiene har være førende.

05a-Prosjektutvikling-Midt-Norge-AS Foto: Prosjektutvikling Midt-Norge AS

Historikk:

Den fredete Hovedbygningen ved NTNU er et nasjonalt symbolbygg. Bygningen ble tegnet av arkitekt Bredo Greve og oppført i perioden 1910-1915 på grunnlag av datidens tekniske og håndverksmessige kunnskap og erfaring. De opprinnelige vinduene er en viktig del av byggets eksteriør sammen med råkopp natursteinsforblending, skvettpuss og utsmykning for øvrig.

Utfordringer og løsning:

Brannvarslingsanlegget i Hovedbygningen trengte oppgradering. Det var for dårlig dekning og brannsentralen var moden for utskifting. Blant områdene med for dårlig dekning var fredede og svært sårbare interiører. Det var et overordnet mål i prosjektet å komme fram til løsninger som påvirket de fredete interiørene i minst mulig grad.

Tidlig i prosjektet var det et klart ønske om å bruke trådløse detektorer med trådløs kommunikasjon i viktige deler av bygningen for å redusere omfang av synlige føringsveger. I øvrige areal var det derimot ønskelig å benytte standard trådbaserte detektorer med kabelforbindelse. Av hensyn til sikker og effektiv drift var det forutsatt at hele anlegget skulle være knyttet til samme brannsentral med direkte kommunikasjon til NTNUs felles anlegg.

Ved prosjektstart var det ingen leverandører som kunne kombinere trådløse og trådkabelbundne detektorer i et felles anlegg, i den størrelsesorden som det var behov for. Det ble derfor innledet et samarbeid med flere aktuelle leverandører for å bidra til å utvikle en felles løsning. Interessen blant leverandørene var til stede, men noe tilbakeholdent. Det hadde sammenheng med usikkerhet om det var noe marked for produktet og at det er svært høye krav som stilles for å få denne typen leveranser i produksjon.

Ved anbudsutsendelse var det kommet til leverandører som kunne levere som ønsket. Løsningen var imidlertid ikke tidligere utprøvd. Ved bestilling fra NTNU ble det derfor stilt spesielle krav til funksjonskontroll. Det har i ettertid vist seg at valgt leverandør har lyktes i å kombinere alle typer detektorer og varslingsanlegg i sin sentral, og kommunikasjonen med felles anlegg i NTNU er ivaretatt.

Løsningen består av følgende:

  • Tradisjonelle røykdetektorer, klokker og manuelle meldere med kabling i arealer uten fredning.
  • Trådløse røykdetektorer og manuelle meldere i fredet interiør, med baser plassert innenfor dekningsområde med kablet anlegg i areal som ikke har interiørfredning. Brannklokker ble kablet på skånsomt vis, og kabling malt likt veggfarge.
  • Aspirasjonsdeteksjon er benyttet i den fredete rådssalen. Rør til detektorene, som er diskret montert i taket, er ført via loftet der sentral er plassert. Luft suges da kontinuerlig inn i sentralen og gir alarm ved røykdeteksjon.
  • I aulaen er det valgt infrarød optisk linjedetektorer som er diskret plassert bak eksisterende lysarmaturer. Denne teknologien gir alarm hvis røyk bryter detektorens stråle. Teknologien er velegnet til å bruke i et så stort volum som aulaen utgjør, og der det stilles krav til minimal synlighet til kabling og utstyr for øvrig.

Læringspunkter:

Samtidig som tekniske løsninger som brannsikring er et viktig tillegg i historiske bygninger er det alltid viktig å søke å finne de beste og mest skånsomme løsningene. Dette prosjektet viser at fokus på ivaretakelse av sårbare interiører bidrar til utvikling av tekniske systemer. For å få til gode løsninger er bestillerkompetanse viktig i slike sammenhenger.

  • Adresse: Hovedbygningen på NTNU, Gløshaugen
  • Vernestatus: Fredet eksteriør og delvis interiør
  • Prosjekt: NTNU i samarbeid med Rambøll AS
  • Kontaktinfo: NTNU ved Nina Tanche-Nilssen