Ny bruk

Bad og toalettfasilitetar som rom i rommet – Kongsvinger festning

Når gammal kaserne byggast om til hotell, blir baderom i lysande boksar av glas ei god løysing for etablering av våtsone i freda bygning.

Publisert: 18. desember 2020 | Endret: 27. oktober 2021

Kongsvinger festning. Hotellrom i kaserna som viser orginal papirtapet og bad. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren
Kongsvinger festning. Kaserna. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Kulturmiljøet

Kongsvinger festning ligg i åssida over Kongsvinger og har utsikt over byen og Glomma. Pilotprosjektet ved å etablere næring i festninga har fungert godt, og Kongsvinger festning er no ein del av Festningshotellene. I nasjonal samanheng er festninga i Kongsvinger viktig og eit kompakt og godt bevart festningsanlegg med høg antikvarisk verd. Ved det freda festningsanlegget er ombygging- og restaureringsarbeida gjennomført med å leggje vekt på gamle handverksmessige teknikkar og nytte av opphavlege material.

Kaserna er ein teglsteinsbygning som vart reist i år 1773. Bygninga har to etasjar og to loftsetasjar som i stor grad har behalde si opphavlege form. Kasernebygninga vart nytta av befal heilt fram til nyare tid, og det var viktig å ta vare på spora og historia om kaserna når bygninga vart sett i stand til hotellverksomheit.

Sjå meir informasjon om tiltaket i biletehjulet under

Eksempelet Kommandantbustaden – Kongsvinger festning

 

  • Baderomsløysingane i kaserna ved Kongsvinger festninger er eit godt eksempel på etablering av våtsoner i freda bygningar.
  • Kongsvinger Festning vart forskriftsfreda i 2009 og festninga var ferdig istandsett for ny bruk i 2013.
  • Trenger du informasjon om tiltaket, ta kontakt med Forsvarsbygg ved Faggruppa for kulturminne.
  • Tiltakshavar ved prosjektet var Forsvarsbygg
  • Ansvarleg arkitekt var Lerche Arkitekter AS, ved Cathrine Lerche
Kongsvinger festning. Hotellrom i kaserna som viser baderomsløysing. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Hovedutfordringa ved tilpassinga til ny bruk ved kaserna

 

Utfordringa ved tilpassing og istandsetting for ny bruk ved kaserna var i hovudsak det å behalde kasernepreget, og samtidig ikkje gjere inngrep i den freda bygningskonstruksjonen. Arbeidene ved kaserna var store og bestod av behandling av både utvendige teglsteinsfasadar og innvendige rom og overflater. Arbeid med puss og murarbeid vart gjennomført ved bruk av gamle materialar og teknikkar. Utmurt bindingsverk vart behandla med kalkpuss og reparasjonar med innfill i fasader med erstatningsstein, kalkmørtel og omlegging av tak med gamal takstein.

Nokre innvendige rom hadde restar av galel papirtapetar (som ved rommet vist i dette biletet), og dei fleste rom fekk nye papirtapetar då replika framleis var i produksjon. I biletet her, kan ein sjå at ein har latt dei opphavlege tapetrestane stå som eit vitne om historia til bygninga.

Kongsvinger festning. Hotellrom i kaserna som visar baderomsløysing. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Nye golvdekke over det opphavlege gav nye moglegheiter

 

I arbeidet med å leggje nye golvdekke valde arkitekten og Forsvarsbygg å legge dette over det opphavlege golvdekket i kaserna. Dette gav moglegheiter for å legge tekniske installasjonar knytt til vatn og straum mellom etasjane. Slik vart det ikkje gjort inngrep i den freda bygningskonstruksjonen, og mellom anna vatntåkeanlegget som brannsikring vart løyst på ein usjenerande måte. Dei nye golvborda er av massivt trevirke og har ein lyddempande effekt mellom etasjane.

Kongsvinger festning. Hotellrom i kaserna som viser orginal papirtapet og bad. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Baderomløysinga – Våtsoner i eit freda bygg

Baderomsløysingane i kaserna ved Kongsvinger festning er eit godt eksempel på etablering av våtsoner i freda bygningar. For å unngå å gjere inngrep i bygningskonstruksjonen, vart våtromma laga som rom i rommet. Dei 28 hotellromma i kaserna har baderom utforma som lysande boksar i glas, der vatn og straum er lagt i golvet.  Slik kunne etableringa av våtromma unngå inngrep i himling og vegger.

Kongsvinger festning. Gang til hotellromma i kaserna. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Gangar med istandsette overflater

 

Gangane i bygninga var del av overflatene som vart istandsett på ein god måte. Det er lagt nytt teglsteinsdekke i golvet med lys-spottar langs veggene.

Kongsvinger festning. Arsenalet til venstre og kaserna til høgre. Foto: Trond A. Isaksen, Riksantikvaren

Kaserna

 

Kaserna er lett å finne på festninga då volum og fargen på teglsteinsbygninga står i kontrast til depotet på venstre side i biletet. I motsetning til kaserna har dei øvrige bygningane i teglstein ved festninga pussa fasader.